Akaydından Türban Çıkışı !

Akaydın: Türban irtica kokan bir dayatmadır

» Güncel Haber

Hemen Paylaş!

AK Parti'nin demokratikleşme paketiyle birlikte gelen, kamuda başörtüsüne özgürlük tartışılmaya devam ediyor. CHP'li Antalya Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, bu uygulamaya ateş püskürdü.

'ATATÜRK GÖRSE KAHROLURDU'

Başörtüsünün 10 yıldır Türk kadınına dayatıldığını söyleyen Mustafa Akaydın,'Atatürk, Türkiye'nin şu halini görseydi kahrolurdu' dedi. İşte Akaydın'ın Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajdan o bomba sözler:

'Türk Ulu­su­'na hiç ya­kış­ma­yan tür­ba­nın son 10 yıl­dır Türk ka­dı­nı­na da­ya­tıl­ma­sı­nı bir si­ya­si ta­vır ola­rak de­ğer­len­di­ri­yo­rum. De­mok­ra­si pa­ke­tin­de­ki ba­şör­tü­sü ser­best­li­ği­ni ayıp­lı­yo­rum. 1989 iti­ba­rıy­la ana­ya­sa iç­ti­at­la­rı ha­len ge­çer­li­dir Tür­ki­ye­'de. Tür­ban­la il­gi­li bu ka­dar ede­bi­yat yap­ma­la­rı­na rağ­men, tür­ba­na kar­şı bu ya­sal du­ru­mu kal­dı­ra­bil­miş de­ğil­ler. Çün­kü bu­nun duy­gu sö­mü­rü­sü­nü yap­mak on­la­ra da­ha çok oy ge­ti­ri­yor.

TÜRBAN İRTİCA KOKAN BİR DAYATMADIR

Rek­tör­le­rin üni­ver­si­te­le­re tür­ban­lı öğ­ren­ci ka­bul et­me­si suç­tur. Ka­mu­da me­mu­run, okul­da öğ­ret­me­nin tür­ban­lı ol­ma­sı din­sel da­yat­ma­cı­lı­ğın ön adım­la­rı­dır. Tür­ban, ir­ti­ca ko­kan bir da­yat­ma­dır. Ata­türk, Tür­ki­ye­'nin şu ha­li­ni gör­se kah­ro­lur­du.'

Yorum Sizin?

İlginizi Çekebilir